Uto, 8 jun 2021

Održana redovna Skupština akcionara ŽPCG AD

Redovna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica je održana dana 07.06.2021. godine

OBJAVLJENO: 08.06.2021.

Redovna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica je održana dana 07.06.2021. godine

Skupštini je prisustvovalo 95,8503% akcionara sa pravom glasa i 95,8503% akcionara je glasalo za: Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica za 2020. godinu, Odluku o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu, Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Društva, Odluku o izboru članova Odbora direktora Društva, Odluku o utvrđivanju naknade za rad predsjedniku i članovima Odbora direktora, Odluku o imenovanju nezavisnog revizora Društva za 2021. godinu i Odluku o donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

Na sjednici Redovne Skupštine akcionara za članove Odbora direktora Društva su izabrani:

  • Veselin Ivanović, predstavnik državnog kapitala,
  • Radovan Mrdak, predstavnik državnog kapitala,
  • Željko Miladinović, predstavnik državnog kapitala,
  • Danilo Bojović, predstavnik državnog kapitala i
  • Draženka Simović, predstavnik OIF "Eurofond, OIF "Trend", CD - OIF "Moneta" i Društva za men. poslove i upr. nekretninama "MIG" A.D. Podgorica.

Na sjednici Skupštine akcionara je za nezavisnog revizora Društva za 2021. godinu imenovan Crowe MNE d.o.o. Podgorica.

Željeznički prevoz Crne Gore

Trg Golootočkih žrtava 13, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 441 197

/

E-mail: info@zpcg.me

/

Radno vrijeme: 08:00 - 20:00

Kontakt stanice

Podgorica / +382 20 441 209

Sutomore / +382 30 301 692

Bar / +382 30 301 619

Nikšić / +382 40 211 912

Bijelo Polje / +382 50 478 560

Copyright © 2024 Željeznički prevoz Crne Gore